Stavíme v lokalitách Brno, Olomouc, Jihlava a Břeclav

Informace o společnosti

Úvodní stránkaInformace o společnosti

Firma KALAHA a.s. je moderní a dynamická stavební společnost, která nabízí komplexní služby v oblasti pozemního stavitelství a v oblasti revitalizací objektů s důrazem na zajištění energetických úspor.

Firma KALAHA a.s. působí na trhu již více než 20 let. Díky bohatým zkušenostem realizujeme stavby středního a většího rozsahu převážně v pozici generálního dodavatele.

Za dobu našeho působení jsme realizovali více než 800 stavebních projektů, téměř na celém území České republiky. Všechny projekty řešíme individuálním a profesionálním přístupem s důrazem na oboustranně kvalitní vztah s investorem.

Firma KALAHA a.s. má zaveden a udržován Systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001, Systém enviromentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001 a Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN ISO 45001. Firma KALAHA a.s. je držitelem Osvědčení realizátora ETICS vydaného TZUS Praha, s.p., a dále mnoho dalších profesních osvědčení dodavatelů stavebních systémů.

Na činnosti firmy se podílí tým kvalifikovaných stavbyvedoucích a mistrů s podporou kvalitního oddělení přípravy staveb a administrativy. Stavby realizujeme prostřednictvím vlastních pracovníků.

Naše firma je zařazena do projektu „Zavedení age managementu ve společnosti KALAHA a.s. za účelem podpory mezigenerační výměny zaměstnanců“, registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009610. Poskytovatel dotace: MPSV ČR.

Vedení společnosti se zavazuje k:

  • plnění právních, normativních a smluvních požadavků ve spojení s dalšími závazky, ke kterým se společnost zavázala. S těmito závazky seznamujeme své dodavatele a požaduje jejich dodržování, zatímco jsou sledovány tendence zlepšování při jejich plnění,
  • stanovení cílů, plánování a sledování svých činností s cílem zlepšovat svou efektivitu,
  • identifikování, hodnocení a řízení rizik v oblasti bezpečnosti, kvality a životního prostředí, včetně odstraňování nebezpečí a omezování již existujících rizik,
  • zajištění bezpečných a zdravých pracovních podmínek na svých pracovištích se zaměřením na prevenci pro všechny zainteresované strany,
  • otevřenému projednávání otázek týkajících bezpečnosti s pracovníky a jejich zástupcem,
  • udržení a ochraně životního prostředí se zaměřením na prevenci, s cílem minimalizovat negativní dopad na okolí, živé organismy a jejich vzájemné vztahy,
  • kontrole nad činnostmi a postupy, aby se zabránil nebo byly zmírněny nepříznivé dopady na sociálně ekonomické aktivity v okolí, stejně jako na historicko-umělecké, kulturní anebo archeologického dědictví,
  • poskytování potřebného výcviku, informování a zvyšování povědomí svých zaměstnanců za účelem dosažení stanovených cílů,
  • udržování obousměrné, důvěryhodné a srozumitelné komunikaci se zúčastněnými stranami, na které je tato politika šířena.

Vedení společnosti zabezpečuje poskytnutí veškerých potřebných zdrojů pro řádnou implementaci a provádění této politiky.