Upravit stránku

Společnost, jejímž hlavním předmětem podnikání je stavební činnost - provádění staveb, jejich změn a odstraňování, si uvědomuje, že musí dbát nejen na kvalitu výsledného díla, ale brát zřetel také na vliv svých činností na životní prostředí a ochranu zdraví při práci.

 • Zavedením a udržováním
  • systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009
  • systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001: 2005
  • systému managementu bezpečnosti práce dle ČSN OHSAS 18 001: 2008
 • poskytovat zákazníkovi přiměřenou jistotu, že naše činnosti mají požadovanou kvalitu, neovlivňují negativně životní prostředí a bezpečnost a zdraví pracovníků.
 • Splňovat požadavky všech platných předpisů a jiných požadavků, které jsou pro společnost relevantní .
 • Preventivně předcházet znečisťování ovzduší, vody, půdy a  nadměrnému vytváření odpadů.
 • Usilovat o neustálé zlepšování celkové úrovně systému managementu kvality, environmentálního managementu a managementu BOZP.
 • Důsledně dodržovat opatření pro eliminaci identifikovaných rizik, dodržování opatření vyžadovat i po subdodavatelích.
 • Komunikovat se širokou veřejností, zainteresovanými stranami a spolupracovat se státní správou.

V Brně dne 1.10.2010

Petr BAJER
Ředitel společnosti

Nahoru